آیا روانشاسی مثبت همان مثبت اندیشی است؟

آیا روانشناسی همان مثبت اندیشی است؟

 شاید مارتین سلیگمن را بتوان یکی از بزرگترین روانشناسان معاصر دانست. او که هم اکنون در آستانه 70 سالگی است، بیش از 5 دهه عمر خود را به مطالعه در حوزه روانشناسی اختصاص داده است. وی روانشناسی را به دو حوزه تقسیم میکند:

- روانشناسی برای شناخت بیماران و بیماریها Abnormal Psychology

- روانشناسی برای کمک به انسانهای سالم برای زندگی بهتر Positive Psychology

وی معتقد است روانشناسی دهه های اخیر عمر خود را فقط به حوزه نخست اختصاص داده و کمتر حوزه دوم را مورد توجه قرار داده است.

روانشناسی مثبت هنوز جوان است و در حدود یک دهه از تولد آن میگذرد. این علم بر خلاف روانشناسی قدیمی که بیماران را موضوع مطالعه خود قرار میداد، قرار است انسانهای سالمی را که در پی خوشحالی، رشد و موفقیت هستند مورد توجه خود قرار دهد.

بنابراین روانشناسی مثبت را با تفکر مثبت (مثبت اندیشی) هم معنا در نظر نگیرید. اگر چه ممکن است در برخی حوزه ها، حرف های مشترکی داشته باشند.

در آینده در خصوص این علم بیشتر صحبت میکنیم..


/ 0 نظر / 8 بازدید