آیا رابطه خود و ذهنتان را به درستی مدیریت میکنید؟

آیا رابطه خود و ذهنتان را به درستی مدیریت میکنید؟create2.jpg


میشل جیمز، در خصوص خلاقیت از استعاره جالبی استفاده میکند. او معتقد است که خلاقیت، حاصل ارتباط قوی انسان با ذهن خویش است. انسانها رابطه خود را با ذهنشان به خوبی مدیریت نمیکنند. رابطه ما با خودمان به اندازه رابطه ما با همسر یا شریک و همراه زندگیمان حائز اهمیت است. پس بکوشیم همان اصول ارتباطی را در ارتباط با خود نیز به کار گیریم:

رابطه با صرف زمان عمیق تر و بهتر میشود. اگر زمانی برای آن در نظر نگیرید، رابطه ای نیز وجود ندارد. رابطه با ذهن نیز چنین است. ذهن کامپیوتری نیست که همیشه موازی با سایر فعالیت های روزانه در پی راه حلهای خلاقانه برای مشکلات شما نیز باشد. باید ساعاتی از روز را برای ارتباط اختصاصی با آن در نظر بگیرید.

کیفیت مهمتر از کمیت است: در یک رابطه عاطفی، کیفیت وقت مشترک بیش از مدت زمانی که صرف شریک عاطفی خود میکنیم اهمیت دارد، در ارتباط با ذهن خود نیز باید این اصل را در نظر داشته باشیم. از وقتهای تلف شده و سوخته و خسته خود در تاکسی و اتوبوس و مترو، نمیتوانید انتظار پاسخهای خلاقانه و ناب داشته باشید.

همیشه به یک شکل رفتار نکنید! اگر هر روز صبح همان SMS دیروز صبح را به دوستتان بفرستید، نمیتوانید در انتظار یک معجزه باشید! در رابطه با ذهن خود نیز به این واقعیت دقت کنید. اگر هر روز همان سوال دیروز را بپرسید، به احتمال زیاد همان پاسخ دیروز را نیز خواهید شنید.

روزهای خاص را فراموش نکنید. در رابطه با هر فردی روزهای خاصی وجود دارند که با بقیه روزها متفاوتند (روز تولد، روز آشنایی، روز جدایی و ...). در رابطه با ذهن خود نیز روزهای خاصی در نظر بگیرید. شاید دوشنبه هر هفته یا اولین شنبه هر ماه روز خوبی باشد. در آن روز، بکوشید تا برای هر کار، روشی نامتعارف انتخاب کنید. از مسیر دیگری سر کار بروید. ساعت را به دست دیگر ببندید. کیفتان را به شکل دیگری بچینید و ... مغز شما پیام شما را دریافت میکند و می آموزد که او نیز متفاوت بیندیشد.

و کلام آخر اینکه ارتباط شبانه و روزانه از دو جنس متفاوتند. برای ارتباط با ذهن خود در هر دو بخش شبانه روز، زمانهایی را در نظر بگیرید. مکانیزم اندیشیدن، میزان ریسک پذیری، میزان تمرکز و ... در هنگام شب و روز تفاوت دارد. اگر همیشه شب هنگام فرصتی را به اندیشیدن در خصوص مشکلات اختصاص میدهید یا همیشه در میانه روز این کار را میکنید، حتماً اندیشیدن در روز (یا شب) را نیز به برنامه زمانی خود بیفزایید.


/ 0 نظر / 9 بازدید