هوش ملل

globe22.jpg


ژاپنی ها در شرایطی اقتصادی قدرتمند و مدرن را ساختند که کمترین بهره را از منابع طبیعی (نفت، جنگل و فلزات ارزشمند) برده بودند. در مقابل نیجریه کشوری است که از نظر منابع طبیعی بسیار غنی است اما کشوری ضعیف و اقتصادی رو به نابودی دارد.

چرا چنین است؟ در نگاه اول، به نظر میرسد فراوانی منابع طبیعی باید موفقیت و خوشبختی بیشتری را برای ملتها به همراه آورد.

ارل هانت (Earl Hunt) روانشناس بزرگ معاصر ماه گذشته در سخنرانی خود، پدیده ای تحت عنوان «هوش ملل» را مطرح کرد. وی در این سخنرانی اعلام کرد که هوش ملی، چیزی شبیه بهره هوشی یا IQ نیست. بلکه توانایی یک ملت برای مواجهه با مشکلات اجتماعی با استفاده از ابزارهای فرهنگی است. همانگونه که بهره هوشی میتواند تا حدودی ریشه های ژنتیکی داشته باشد، هوش ملل نیز تا حد قابل توجهی ریشه در پارامترهای محیطی دارد. عدم دسترسی به مواد غذایی مناسب، آلودگی هوا، بیماریهای مختلف - که همگی میتوانند روی شبکه عصبی انسانها و به تبع آن حافظه کوتاه مدت و میزان و نوع توجه انسانها تأثیر داشته باشند - از جمله عواملی هستند که در این خصوص تأثیرگذارند.

آموزش از جمله عواملی است که به بهبود هوش ملی کمک میکند. زیرا بکارگیری بیشتر ذهن، مغز را برای کارکرد بیشتر آماده میکند.

تحقیقات همچنین نشان میدهد که «آمادگی برای شنیدن صدای دیگران» از جمله پارامترهای مهم در رشد هوش ملی است. مللی که چشم خود را به روی جهان و جهانیان میبندد و تلاش میکند چرخهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را از اول اختراع کند، با کاهش هوش ملی مواجه خواهد شد.

زمانی که ژاپنیها در قرن هفدهم رابطه خود را با دنیا محدود کردند، هوش ملت آنها کاهش یافت. تنها ارتباط باز با جهان در قرن بیستم بود که توانست مجدداً زمینه ارتقاء هوش ملی را افزایش دهد.

اکنون، با خود بیاندیشیم و به نقش دولتها در افزایش و کاهش هوش ملی توجه کنیم. و اینکه ملتها چگونه در موفق شدن یا شکست خوردن این فعالیتها سهیم میشوند.

شاید اکنون بتوان پدیده شومی منابع را بهتر تفسیر کرد. در توضیح این پدیده گفته میشود کشورهای ثروتمند (از نظر منابع طبیعی) عموماً (از نظر انسانی و اقتصادی) فقیر ترند.

در این کشورها، دولتها نیازمند هوش و خلاقیت ملی نیستند. زیرا درآمد آنها را نه هوش ملت، بلکه ثروتهای زیرزمینی تأمین میکند. اینگونه ملت ها هر روز بیشتر از گذشته به قهقرای عقب افتادگی رانده میشوند...


/ 0 نظر / 7 بازدید